Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet

Az intézet oktatási és kutatási profiljának fókuszában a világgazdaságtani, nemzetközi üzleti folyamatok, az integrációs, ezen belül különös hangsúllyal az európai uniós ismeretek és szakpolitikák, valamint a gazdasági és nemzetközi jogi ismeretek állnak.
Szervezeti egységünk a Gazdaságtudományi Kar minden szakán jelen van a felsőoktatási szakképzésektől kezdve az alapképzésen át a mesterképzésekig, alapozó, törzs-, szakirányos valamint választható tárgyakkal. Kollégáink mind a magyar, mind az angol nyelvű oktatásban jelentős szerepet vállalnak. Átoktatás keretében további feladatokat látunk el az egyetem több más karán is. Kollégáink kutatási eredményeikről folyamatosan beszámolnak publikációs tevékenységük során. Szakértői tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni a város és megye tőkevonzó képességének növeléséhez.
A Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodási alapszakának, nemzetközi gazdálkodás alapképzésének, illetve a magyar és angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzéseinek (MA in International Economics and Business) gondozását is ellátjuk.
Célunk olyan szakemberek képzése, akik a végzettségi szintjüknek megfelelő mélységben képesek elemző, döntéshozó munkát végezni a magán- és közszféra szervezeteinél magas szintű jogi ismeretek birtokában, ismerve és átlátva a legfontosabb világgazdasági és regionális folyamatokat és ezek hatásait.

Intézetigazgató: Dr. Erdey László
Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
(52) 526-940, 86940

Intézeti adminisztrátor: Márné Hajdú Anita
Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
(52) 526-941, 86941

 

A tanszék oktatási és kutatási tevékenységének központjában a világgazdasági és nemzetközi üzleti folyamatok, a nemzetközi menedzsment, illetve a nemzetközi kereskedelem és működőtőkeáramlás elméleti és empirikus elemzése állnak. Mindezek mellett célunk a sikeres pályázati munkára történő felkészítés valamint a nemzetközi szervezetek és egyezmények hatásaival kapcsolatos ismeretek átadása.

Munkatársaink:

Dr. Erdey László
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens
Szoba: TVK 136.
Telefon: (52) 526-940, 86940
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• alkalmazott nemzetközi közgazdaságtan
• kereskedelemelmélet
• ágazaton belüli kereskedelem
• nemzetközi működőtőkeáramlás
• nemzetközi termelésmegosztás
• a latin-amerikai országok külgazdasági stratégiájának hatása a gazdaságfejlődésre
Főbb oktatott tárgyai:
• Világgazdaságtan
• Nemzetközi üzleti ismeretek
• Fejlődésgazdaságtan alap és mesterszinten
• Nemzetközi kereskedelem
• Nemzetközi menedzsment
• Haladó nemzetközi közgazdaságtan (Nemzetközi kereskedelemelmélet)
• Kereskedelempolitika tárgyak magyar és angol nyelven

Dr. Trón Zsuzsanna
adjunktus
Szoba: D. épület II. em. 207. iroda
Telefon: (52) 512-900, 88099
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• a regionális fejlesztés közgazdasági alapjai és értékelése
• az Európai Unió és Magyarország regionális politikájának összefüggései
• a többszintű kormányzás megjelenése az EU regionális politikájában
• a regionális marketing lehetőségei
• az EU agrárpolitikájának fejlődése
Főbb oktatott tárgyai:
• Az Európai Unió regionális politikája
• Az EU belső piaca
• A regionális fejlesztés elméleti háttere és gyakorlata
• EU ismeretek
• Nemzetközi marketing
• Regional Policy of the EU
• Research Seminar
• The World Economy

Nagy Sándor
tanársegéd
Szoba: D épület II. em. 205. iroda
Telefon: (52) 512-900, 88211
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Személyes honlap: www.nnagysandor.hu
Főbb kutatási területei:
• Nemzetközi szervezetek
Főbb oktatott tárgyai:
• Politológia
• Nemzetközi szervezetek
• Nemzetközi egyezmények és gazdasági hatásaik
• Tárgyalástechnika

Tóth Eszter
tanársegéd
Szoba: D. épület II. em. 207. iroda
Telefon: (52) 512-900, 88099
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• Méltányos kereskedelem (fair trade)
• az EU regionális politikája
Főbb oktatott tárgyai:
• Pályázatírás
• Regionális fejlesztés elmélete és gyakorlata
• EU studies
• Internal market of the EU
• Theory and practice of Regional Development

Márkus Ádám
PhD-hallgató
Szoba: D épület II. em. 205. iroda
Telefon: (52) 512-900, 88211
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• nemzetközi kereskedelem gravitációs modellje
• belföldi kereskedelem túlzott preferálása (határhatás)
• gazdasági integrációk jóléti hatásai (kereskedelem-teremtés vs. kereskedelem-terelés)
Főbb oktatott tárgyai:
• Nemzetközi kereskedelem
• Kereskedelempolitika
• Haladó nemzetközi közgazdaságtan
• International Trade Policy
• Advanced International Economics

 

A Gazdasági Jog Tanszék oktatási és kutatási profiljába a gazdasági életet érintő számos jogterület beletartozik és a Kar által folytatott szinte valamennyi alapképzés (Ba), mesterképzés (Ma), valamint felsőoktatási szakképzés keretében végez oktatási tevékenységet.
A Karon folyó alapképzések hallgatóinak a többsége általában 2 jogi kurzust hallgat kötelező jelleggel: gazdasági magánjog keretében az egyéni és társas vállalkozási formák alapításának, működésének és megszűnésének anyagi és eljárásjogi szabályaival ismerkedhetnek meg, míg a gazdasági közjog tárgy alatt a természetes személyek és vállalkozások költségvetési kapcsolatait, a magyar adórendszer felépítését, az egyes adónemek szabályait sajátíthatják el. A szakirányos képzéseken részt vevő hallgatók tovább mélyíthetik a jogi tudásukat a specializációjukhoz igazodóan, így szert tehetnek munkajogi és társadalombiztosítási ismeretekre, megismerkedhetnek az értékpapírjog és bankügyletek jogi szabályozásával, valamint a költségvetési kapcsolatok joga keretében az elméleti tudásanyag mellett a gyakorlatias szemléletű megoldásokat is elsajátíthatják. A közigazgatás és szervezés tárgy a magyar közigazgatási rendszer felépítésével és alapvető jogi szabályaival, a sportjog pedig a sportvállalkozásokhoz kapcsolódó jogviszonyokkal ismerteti meg a hallgatókat. A mesterképzésen meghirdetett gazdasági magánjog tárgy a magánjog egy másik területét, a kereskedelmi szerződések sajátosságait vizsgálja.
Szakmai választható tárgyak is kerülnek meghirdetésre, Foglalkoztatáspolitika és munkaügyi igazgatás, valamint üzleti élet szerződései címmel.
A magyar jogrendszer gazdasági jogi intézményeivel való megismerkedést szolgáló tárgyak mellett nemzetközi jogi oktatást (nemzetközi jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga) is folytat a Tanszékünk, illetve az Európai Unió társasági jogában való elmélyülést szolgálja a Cégjog az Európai Unióban, illetve az Európai munkajog című kurzusunk.
Az angol nyelvű képzéseinkben is részt vesznek a Tanszék oktatói, Business Civil Law, Business Public Law, Corporation law in the European Union, The Law of International Economic Relations, Economic Law tantárgyak keretében angol nyelven ismertetik meg a hallgatókat a vizsgált jogintézményekkel.
Egyes kurzusokhoz a Tanszék oktatói által írt tankönyvek segítik a tananyag elsajátítását, így saját tankönyv került kiadásra Gazdasági magánjog, Természetes személyek és vállalkozások költségvetési kapcsolatai, valamint Munkajog és társadalombiztosítási ismeretek címmel.

Munkatársaink:

Dr. Károlyi Géza
tanszékvezető, egyetemi docens
Szoba: TVK 132.
Telefon: (52) 512-900, 86944
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• a vállalkozások jogi keretei, gazdasági társaságok működése
• a vállalkozások költ¬ségvetési kapcsolatai
• a társaságok megszűnésének problematikája
Főbb oktatott tárgyai:
• Gazdasági magánjog
• Gazdasági közjog
• Kereskedelmi jog
• Bank- és értékpapírjog (angol nyelven is)

Dr. Törő Emese
egyetemi docens
Szoba: TVK 133.
Telefon: (52) 512-900, 86943
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• a munka és a szervezeten belüli vállalkozási viszonyok magyarországi jo¬gi rendezésének problémái a gazdaság egyes területein, az európai fej¬lődés tük¬rében
• gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségi kérdései és mun¬kajogi vetülete
• vállalkozások működése
Főbb oktatott tárgyai:
• Gazdasági magánjog
• Gazdasági közjog
• Cégjog az Európai Unióban
• Munkajogi és társadalombiztosítási ismeretek
• Költségvetési kapcsolatok joga

Dr. Helmeczi András
adjunktus
Szoba: TVK 139.
Telefon: (52) 512-900, 86998
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• a magyar és az európai társasági jog fejlődése
Főbb oktatott tárgyai:
• Gazdasági jog, társasági jog
• Kereskedelmi jogi ismeretek
• Közigazgatási jog és szervezés
• Sportjog
• Economic Law

 

Az Európai Integrációs Tanszék a Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet tanszékeként oktat, és céljának tekinti, hogy a hallgatókat megismertesse a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitika, a diplomácia, a gazdaság- és külgazdaság-politika legfontosabb összefüggéseivel, döntési lehetőségeivel, azok hátterével, aktuális fejleményeivel, az európai eszme és együttműködés történetével, az Európai Unió szakpolitikáival, valamint szervezeti-, intézményi döntéshozatali rendszerével.

Munkatársaink:

Dr. Mazsu János
tanszékvezető, egyetemi docens
Szoba: TVK 127.
Telefon: (52) 512-900, 86949
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• Az ipari modernizáció története
• Magyarország gazdaságtörténete 19-20. század
• Iparosodás és társadalmi átrétegződés Magyarországon és Európában
• Az oktatás gazdaság- és társadalomtörténete, iparosodás és alfabetizáció összefüggései
• Társadalom- és művelődéstörténet Európában a 19-20. században, értelmiségtörténet, értelmiségszociológia
• Iparosodás és fogyasztói kultúra, életmód
• A tér szerepe a gazdaság és társadalom modernizációjában, térinformatikai (GIS) adatbázisok
Főbb oktatott tárgyai:
• Economic History; Europe and Hungary during the Industrial Revolution
• Economic History: Legacy of the Modern Hungarian Society
• Legacy of the modern Hungarian Society
• A tradicionális gazdaságtól a globalizációig
• Szép új világunk születése- Bevezetés az ipari modernizáció gazdaság- és társadalomtörténetébe
• A fogyasztói kultúra kialakulásának története I-II.
• Magyar társadalom és gazdaság a 19. században
• Gazdaság, politika és mindennapi élet a Kádár korszakban
• Adatbázis készítés és elemzés alapjai - HGIS

Dr. Tőkés Tibor
adjunktus
Szoba: TVK 128.
Telefon: (52) 512-900, 86942
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• az Európai Unió regionális politikája
• Nyugat-Európa terület- és településfejlesztése
• geopolitika, geoökonómia
Főbb oktatott tárgyai:
• Európai Uniós ismeretek, az Európai Unió intézményrendszere
• Az Európai Unió belső piaca
• Világgazdaságtan
• Szociálgeográfia
• Geopolitika
• Idegenforgalmi földrajz

Dr. Frankó Krisztina
adjunktus
Szoba: D ép. II. em. 203. iroda
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• Nemzetközi menedzsment
• Interkulturális menedzsment
Főbb oktatott tárgyai:
• Globális vállalati stratégia
• Világgazdasági erőközpontok
• Interkulturális kommunikáció

Dr. Sigér Fruzsina
adjunktus
Szoba: D. épület. II. em. 207. iroda
Telefon: (52) 512-900, 88099
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:
• európaizáció, európai integráció
• világgazdasági folyamatok
Főbb oktatott tárgyai:
• Az Európai Unió intézményrendszere
• Az Európai Unió külkapcsolatai
• Az Európai Unió közösségi politikái
• Világgazdasági erőközpontok
• Special territories in the EU and Europe
• The World Economy
• European Union Studies
• Intercultural Studies

 

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.