Mesterképzések

Ügyintézö:

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2017-ben    tanterv

Tantárgyi tematikák 2015/16. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

Szakindítási anyagban lévő képzési és kimeneti követelmény

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv

Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv

Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

A Master of Business Administration képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti tudományok minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában a szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. A szakon végzettek emellett elegendő ismerettel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához is.

A szakon végzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak bármely üzleti vagy közszolgálati szervezet vezetői pozícióira. Tapasztalataink szerint ezt a végzettséget ismertsége miatt a multinacionális szervezetek igen magasra értékelik. Ajánljuk a képzést a már vezetői pozíciókat betöltő, de gazdaságtudományi végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára is, hogy gyakorlati ismereteiket szisztematikus tudássá alakítsák; ebben az esetben célunk a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás.

A szak lehetséges előzményeit és felhasználását a következő ábrán követheti nyomon.

mba leiras
Képzési idő: 4 félév.

Mi lesz az Ön szakképzettsége?


Okleveles közgazdász MBA szakon (MSc, Economist (Master of Business Administration))


A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz:

 • a versenyszektor és a közszféra szervezetei munkafolyamatainak tervezésére, szervezésére, irányítására és vezetésére akár hazai, akár nemzetközi szinten,
 • az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.


Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (20-40 kredit):
  kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment;
 • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (20-30 kredit):
  kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, üzleti (vállalati) gazdaságtan, stratégiai menedzsment, vállalati kommunikáció, üzleti jog, változásmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, döntés-problémamegoldás, nemzetközi pénzügyek, befektetések, információmenedzsment;
 • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (25-65 kredit):
  specializációk, modulok, illetve szabályozottan választható szakmai tantárgyak, így például bankügyletek, egészségügy-menedzsment, gazdaságpolitika, határidős és opciós ügyletek, környezetmenedzsment, közösségi gazdaságtan, logisztika, makrogazdasági pénzügyek, nemzetközi (multinacionális) menedzsment, pszichológia, technológiamenedzsment, termelésszervezés, üzleti etika, haladó üzleti jog, üzletpolitika.


Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?


A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • legalább egy, valamely ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga,
 • a szakra történő belépésnél előzményként elfogadott alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett legalább három éves, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában megszerzett két éves szakmai, vezetői gyakorlat.

Dokumentumok:

 

Szakindítási anyagban szereplő tanterv


A szak képzési programja 2008-ban
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

 

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot olyan hallgatóknak ajánljuk, akik karrierjüket valamilyen nemzetközi szakmai közegben, nemzetközi környezetben képzelik el, valamint fontos számukra az idegen nyelvek mindennapi használata.

Szakunk oktatási struktúráját úgy építettük fel, hogy hallgatóink az aktuális nemzetközi szakirodalomra építő, valamint több választható idegen nyelvű tárgy elsajátítása során eredeti látás- és gondolkodásmódra tesznek szert a tudás gyakorlati alkalmazásában, s ennek alapján képesek kreatív és újító megoldások kialakítására és megvalósítására. Hallgatóink végzés után legalább két idegen nyelven képesek az üzleti kommunikációra.

Ezen a mesterszakon szerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik az elhelyezkedést, sikeres munkavégzést, illetve hosszabb távú karriert nemzetközi szervezeteknél, a kormányzati, az üzleti (főleg transznacionális vállalatok és pénzügyi közvetítés) és a nem kormányzati szféra nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó intézményeiben, vállalatainál, illetve szervezeti egységeinél. A mesterszakot elvégzők kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek tanulmányaik gazdaságtudományi vagy inter-, illetve multidiszciplináris doktori képzésben való folytatásához.

Ez a mesterprogram a nemzetközi gazdálkodási alapszak egyenes folytatásának tekinthető, de bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó alapszakra ráépíthető. A szakhoz kapcsolódó tanulmányok lehetséges egymásra épülését mutatja be az alábbi ábra.

vezszerv kep jo

Képzési idő: 4 félév.

Mi lesz az Ön szakképzettsége?

Okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (MA, Economist in International Economy and Business)

A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz akár idegen nyelven is:

 • a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
 • a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, a módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
 • vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
 • az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására,
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapozó képzésben megszerezhető ismeretkörök (20-25 kredit):
  nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan;
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (30-45 kredit):
  nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlődés főbb elméleteinek, összehasonlító módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődésgazdaságtan vállalati, regionális és világgazdasági vonatkozásai;
 • Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (30-45 kredit):
  nemzetközi gazdasági elemzés szakirányon: világgazdasági elméletek értelmezése, fejlődési utak, átalakulások elemzése, általános nemzetközi gazdasági elemzési készség, nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása, globális és vállalati irányítás, regionális elemzés különböző formái, nemzetközi szervezeti magatartás, nemzetközi tárgyaláskészség;
  nemzetközi üzleti menedzsment szakirányon: transznacionális vállalati jelenlét a világgazdaságban, nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing, nemzetközi számvitel, nemzetközi gazdaságpolitika ismeretek. Lehetséges ismeretkörök még: a világ különböző régióinak üzleti gyakorlata, nemzetközi kereskedelmi jog, külgazdasági stratégia vállalati és regionális szinten, az Európai Unió üzleti környezete és belső piac közötti kapcsolat értelmezése, a világ egyes régióinak gazdasági kapcsolatai, nemzetközi működőtőke mozgás, szellemi tulajdon védelme, fogyasztói jogok és jogorvoslás az EU belső piacán, vállalkozásalapítás és működtetés az egyes EU tagállamokban, áru- és értéktőzsdék működési mechanizmusa, Ázsia (Dél-Amerika stb.) országainak üzleti világa stb.

Milyen szakirányok választására van lehetősége?

A képzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi gazdaságelemzés.

Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

Dokumentumok:

 

Szakindítási anyagban szereplő tanterv

A szak képzési programja 2008-ban
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

 

Ügyintézö:


Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély

A szak leírása


Tantervek:

A szak képzési programja 2017-ben    tanterv

Dokumentumok:


Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)


Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély

A szak leírása


Tantervek:

A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv

Dokumentumok:


Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431)

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv


Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

Szakindítási anyagban lévő képzési és kimeneti követelmény

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély

Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:
Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

A vezetés és szervezés mesterszakot minden olyan hallgatónak ajánljuk, akinek hosszabb-rövidebb távú karriercéljai között valamilyen szintű vezetői pozíció betöltése szerepel, vagy már jelenleg is ilyen munkakört tölt be. A képzés során a hallgatók általános üzleti ismereteiket mélyítik el, nagy hangsúlyt fektetve a menedzsmenthez és vezetéshez kapcsolódó tantárgyakra, tudományterületekre. Az itt végzett szakemberek megalapozott és integrált szakismereteket szereznek, elemző, tervező, problémamegoldó képességeiket, kreativitásukat fejleszthetik. A hallgatók az általános ismeretek mellett három akkreditált szakirány közül választhatnak és mélyíthetik tudásukat.

A szakon végző hallgatóink álláslehetőségei szerteágazók. Az általános menedzsment- és vezetési ismereteknek köszönhetően kis- és közepes vállalkozásoknál bármely funkcionális területen elhelyezkedhetnek. Nagyvállalatoknál, multinacionális szervezeteknél elsősorban a szakirányuknak megfelelő területeken pályázhatnak jó eséllyel. Az üzleti vállalkozások mellett a közszféra szervezeteinél, társadalmi és más non-profit szervezetek vezetésében egyaránt jól kamatoztathatják tudásukat. A szak megfelelő alapot biztosít arra is, hogy végzett hallgatóink tanulmányaikat doktori képzésben folytassák.

Ez a mesterprogram a gazdálkodás és menedzsment alapszak egyenes folytatásának tekinthető, de bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakra ráépíthető. A szak lehetséges előzményeit és felhasználását szemlélteti a következő ábra.

vezszerv tenyleg jo

Képzési idő: 4 félév

Mi lesz az Ön szakképzettsége?


Okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon (MSc, Economist in Management and Leadership)

A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz:

 • a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására,
 • a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére,
 • a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra,
 • a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére,
 • a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére,
 • a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére,
 • tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (15-30 kredit):
  marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika;
 • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (20-35 kredit):
  szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, kontrolling;
 • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (35-50 kredit):
  a) szakirányokhoz kapcsolódó ismeretek:
  emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányon: emberi erőforrás menedzsment rendszerek és alkalmazások, szervezetfejlesztés elmélete, modelljei és gyakorlata, szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése, vezetői kompetenciafejlesztés;
  kontrolling és teljesítménymenedzsment szakirányon: vállalatértékelés, az üzleti döntések támogatása, stratégiai költségmenedzsment, teljesítménymenedzsment, üzleti intelligencia rendszerek, kontrolling nem üzleti szervezetekben, gyakorlati problémamegoldó projekt;
  b) egyéb szakmai modulok:
  üzleti kommunikáció, kisvállalatok menedzsmentje, projektek menedzselése, innováció-menedzsment, közszolgálati menedzsment, minőségmenedzsment, nemzetközi menedzsment, funkcióközi menedzsment ismeretek.

Milyen szakirányok választására van lehetősége?

A képzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, kontrolling és teljesítménymenedzsment.

Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (10 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • legalább egy, valamely ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

Dokumentumok:

 

Szakindítási anyagban szereplő tanterv

A szak képzési programja 2008-ban
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

 

Ügyintézö: Lajterné Kovács Krisztina (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 52/508-431/ 88431)

Szakindítási anyagban lévő képzési és kimeneti követelmény

Képzési és kimeneti követelmény

Szakindítási kérelem

Szakindítási engedély


Tantervek:

Szakindítási anyagban szereplő tanterv
A szak képzési programja 2009-ben
A szak képzési programja 2010-ben
A szak képzési programja 2011-ben
A szak képzési programja 2012-ben
A szak képzési programja 2013-ban
A szak képzési programja 2014-ben
A szak képzési programja 2015-ben
A szak képzési programja 2016-ban      tanterv
A szak képzési programja 2017-ben      tanterv

Tantárgyi tematikák 2011/12. tanév

Dokumentumok:


A szak felvételi statisztikái

Hasznos linkek a szakkal kapcsolatban:

Könyvtár: http://agr.lib.unideb.hu
E-learning: https://moodle.agr.unideb.hu/moodle/

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.