Testületek

A Gazdaságtudományi Kar testületei részben a kari vezetés munkáját segítik tevékenységükkel, másrészt a Kar személyi állományának tájékoztatását szolgálják a Kar stratégiájáról, kiemelkedő eseményekről.

(1) A kari tanács a vonatkozó jogszabályokban, az egyetemi SZMSZ-ben és a működési rendjében meghatározott feladatokat látja el. Döntési, véleményezési és javaslattevő jogköre van. E jogokon túlmenően a karral bármilyen módon összefüggő ügyben állásfoglalásra jogosult.
(2) A kari tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén a dékánhelyettes, több dékánhelyettes esetén, a dékán által kijelölt dékánhelyettes.
(3) A kari tanács a szenátus által, a 13. § (7) bek. b) pontjában átruházott jogkörökön túl

a) Dönt:

 • a kar működési rendjéről szóló szabályzat, és más kari szabályzatok megalkotásáról,
 • a kari tanács bizottságai vezetőjének és tagjainak megválasztásáról,
 • a kar fejlesztési terveiről,
 • a kar saját bevételeinek felhasználásáról,
 • jubileumi oklevelek adományozásáról,
 • a kari tantervekről, módosításáról.

b) Véleményt nyilvánít:

 • a karra kinevezendő, illetve kinevezett egyetemi és főiskolai tanárok kinevezéséről, ilyen munkaköri cím adományozásáról, és a felmentésük kezdeményezéséről, 
 • tudományos tanácsadói és kutató professzori kinevezésről, illetve felmentésről.
 • dékáni és dékánhelyettesi pályázatok kiírásáról,
 • a karhoz kapcsolódó egyetemi, főiskolai magántanári felterjesztésekről,
 • professzor emeritus cím adományozásának kezdeményezéséről,
 • a karhoz tartozó oktatási szervezeti egységek koordinációs központba, koordinációs tanszéki csoportba történő integrálásáról,
 • a kar hallgatóit érintő, a jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban meghatározott tanulmányi ügyekben,
 • a kar munkájáról a szenátusnak küldendő beszámolókról, jelentésekről,
 • mindazokban az ügyekben, amelyeket a dékán a tanács elé terjeszt, valamint azokban, amelyekkel kapcsolatban az egyetemi szabályzat, vagy a kari működési rend elrendeli a kari tanács véleményének kikérését,

c) Javaslatot tesz a szenátusnak:

 • centrum/TEK létrehozására, abból való kilépésre vagy a centrumhoz történő csatlakozásra,
 • oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítésére, megszüntetésére, összevonására, nevének módosítására,
 • alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések létesítésére és indítására, illetőleg az utóbbiak szakközépiskolával történő közös indítására.

(4) A kari tanács létszámát, választásának módját, működési rendjét és idejét, a kari működési rend határozza meg.

(1) Az SzMSz 39.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl dönt:

 • a kari tudományos programok meghatározásáról és a kutatási eredmények értékeléséről,
 • tiszteletbeli docensi cím adományozásáról,
 • a Kar oktató-nevelőmunkájával, tudományos tevékenységgel, külső szervekkel való együttműködéssel kapcsolatos elvi kérdésekről,
 • a Kar nemzetközi kapcsolatainak elveiről,
 • a Kar javára szóló alapítványok kuratóriumának tagjairól.


(2) Véleményt nyilvánít:

 • a dékán hatáskörébe tartozó oktatói, kutatói és vezetői kinevezésekről, megbízásokról,
 • címzetes egyetemi tanári cím adományozásának kezdeményezéséről, 
 • a Karhoz tartozó szakvezetői és tagozatvezetői megbízásról,
 • a Kart közvetlenül érintő és nem kari hatáskörbe tartozó személyi kérdésekről.

(3) Javaslatot tesz a szenátusnak

 • kihelyezett tanszék létesítésére,
 • szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések indítására, illetőleg az utóbbiak szakközépiskolával történő közös indítására.

A Dékáni Tanács a dékán mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve a dékán által megjelölt feladatokat ellátó testület.
A Dékáni Tanács állásfoglalásait ajánlás vagy írásos javaslatok formájában alakítja ki, amelyet a dékán döntései meghozatalánál figyelembe vesz.

(1) A Karon a tanárok, docensek összességéből és az oktatási szervezeti egységek vezetőiből álló véleményező, előkészítő, javaslattevő testület működik.

(2) A vezető oktatói/egységvezetői értekezlet feladata véleménynyilvánítás:

 • a kari stratégia kialakításáról,
 • a humánpolitikai munka főbb elveiről,
 • a Kar egészét érintő egyéb kérdésekről.

(3) A tanácskozó testületet a Kar vezetője hívja össze évenként legalább egy alkalommal.

(4) Működési rendje:

 • a testület tanácsadó és információs feladatokat lát el - javaslataival, észrevételeivel - részt vesz a Kari Tanács döntéseinek előkészítésében,
 • javaslatot tehet a Kari Tanácsnak új tantervekre, tantervmódosításokra és más fontos kérdésekben,
  össze kell hívni a testületet, ha azt tagjainak egyharmada a dékántól írásban kéri.

(1) A kari oktatói-kutatói értekezlet a Kar oktatásban résztvevő alkalmazottjainak, PhD hallgatóinak tanácskozó testülete, amelyet a Kart érintő fontos kérdések megtárgyalása céljából a Kar vezetője hív össze évenként legalább egy alkalommal.

(2) A kari oktatói-kutatói értekezlet évenként legalább egy alkalommal a dékán beszámolója alapján megvitatja a Kar tevékenységét.

(3) Az értekezletre meg kell hívni valamennyi oktatót, kutatót és diplomás munkakörben foglalkoztatott dolgozót, továbbá az Egyetem doktori képzésben részt vevő hallgatóit. Köteles a dékán az értekezletet összehívni, ha azt a Kari Tanács vagy a Kar oktatóinak, kutatóinak egyharmada kéri.

(4) Az oktatói, kutatói értekezleteken előterjesztett ajánlásokat, javaslatokat a Kar köteles megvizsgálni és a kialakított állásfoglalásról az érdekelteket 30 napon belül tájékoztatni.

Az oktatói-kutatói értekezlet a Kari Tanácshoz javaslattal fordulhat, amit a Kari Tanács köteles megtárgyalni és állásfoglalását az érdekeltekkel közölni.

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.